Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Úterý 17:00

Čtvrtek 17:00

Pátek 18:00 (od listopadu do konce března v 17:00)

Sobota 9:00 (na 1. sobotu v měsíci je mše svatá v Domově seniorů "Pohoda" - po dobu pandemie je v Domově zákaz návštěv, mše na první soboty budou v kostele)

Neděle 8:00Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

 

Mešní intence na týden 24.1. - 31.1.2021

Neděle 24.1.

8:00 Za živé a † členy rodiny Holpuchovy a Michalcovy

Pondělí 25.1.

13:30 Pohřeb pana Jána Kuláse

Úterý 26.1.

17:00 Za farnost

Čtvrtek 28.1. Tento den mše svatá nebude.

Pátek 29.1.

17:00 Za † Jána Kuláse

Sobota 30.1. 

9:00 Za † Oldřicha a Boženu Havránkových a živou rodinu

14:00 Pohřeb paní Olgy Hanusové

Neděle 31.1.

8:00 Za farnost - za živé a † farníky

 

Farní oznámení na neděli 31. ledna 2021:

  • Tento týden v pondělí 25. ledna bude od 13:30 v našem kostele pohřeb pana Jána Kuláse a v sobotu 30. ledna od 14:00 pohřeb paní Olgy Hanusové.
  • V sakristii přijímáme mešní intence na nový rok.
  • Svátost smíření

Ke svaté zpovědí je možné přistoupit v sakristii vždy před mši svatou, podle potřeby i po mši svaté.

 

  • Každý, kdo by chtěl přispět finančním darem na provoz kostela, může tak učinit i bankovním převodem na číslo farního účtu 1804078369/0800, v poznámce napište „dar pro kostel“. Na požádání Vám vystavíme potvrzení o daru, kvůli daňovým účelům.

 

  • Farnost na Svatém Kopečku organizuje v sobotu 20. března 2021 jubilejní autobusovou pouť na Strahov. Na programu bude mše svatá u ostatků sv. Norberta, prohlídka baziliky, kláštera a knihovny, oběd bude zajištěn v klášterní restaurací, po obědě pojedeme do Úhonic na hrob P. Bernarda. Zájemci ať se hlásí v sakristii.

 

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Rok sv. Josefa

Papež František 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok sv. Josefa, který potrvá do 8. prosince 2021. Příslušný dekret Apoštolské penitenciárie stanovuje podmínky pro získání odpustků.

Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky. Dar plnomocných odpustků je rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.  

Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku.

Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března 2021 a 1. května 2021, ale také svátek Svaté rodiny (27.12.2020), 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.