Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Úterý 17:00

Čtvrtek 17:00

Pátek 18:00 (od listopadu do konce března v 17:00)

Sobota 9:00 (na 1. sobotu v měsíci je mše svatá v Domově seniorů "Pohoda" - po dobu pandemie je v Domově zákaz návštěv, mše na první soboty budou v kostele)

Neděle 8:00


V neděli 10. ledna budou dvě mše svaté: v 7:30 a 8:30, na obě je nutná rezervace, přihlášte se v sakristii (max. 10 osob).

Od neděle 17. ledna bude mše svatá v 8:00 hodin (max. 10 osob). Pro ostatní bude se udělovat svaté přijímání v 8:45 a 8:55.Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

 

Mešní intence na týden 10.1. - 17.1.2021

Neděle 10.1. (na každé mši max. 10 osob - nutná rezervace)

7:30 Za farnost - za živé a † farníky

8:30 Za † Jana Potomka

Úterý 12.1.

Mše svatá nebude - den kanonie na Strahově

Čtvrtek 14.1.

17:00:

Pátek 15.1.

17:00 Za † rodiče Ludmilu a Břetislava Čačkovy

Sobota 6.1. 

9:00 Za ty, co se nevrátili z práce a jejich rodiny

Neděle 17.1. (nutná rezervace - max. 10 osob)

8:00 Za farnost – za živé a † farníky

8:45 a 8:55 svaté přijímání pro všechny ostatní

 

Farní oznámení na neděli 10. ledna 2021:

  • V sakristii přijímáme mešní intence na nový rok. V sakristii jsou také stolní kalendáře na rok 2021.
  • Svátost smíření

Vzhledem k tomu, že umístění zpovědnice v malém prostoru našeho kostela nezajišťuje dostatečnou intimitu sváté zpovědí (je toho hodně slyšet), ke svaté zpovědí bude možné přistoupit v sakristii vždy přede mši svatou, podle potřeby i po mši svaté.

  • Pořád bohoslužeb:

Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční, začneme 1. týden v liturgickém mezidobí.

V úterý nebude mše svatá v 17:00 hodin, tento den máme v Praze na Strahově den kanonie.

Ve čtvrtek a pátek bude mše svatá v 17:00 hodin, v sobotu v 9:00.

Od neděle 17. ledna bude jen jedna nedělní mše svatá, od 8:00 hodin pro 10 povolených osob. Svaté přijímání se bude pro všechny ostatní udělovat v 8:45 a v 8:55.

  • Tříkrálová sbírka tento rok kvůli epidemiologickým opatřením neprobíhá tradičně koledováním dům od domu, přispět ale můžete za pomoci tzv. online kasičky na stránkách www.trikralovasbirka.cz nebo v našem kostele přísti nedělí 17. ledna při mši svaté v 8:00 hodin.

 

  • Každý, kdo by chtěl přispět finančním darem na provoz kostela, může tak učinit i bankovním převodem na číslo farního účtu 1804078369/0800, v poznámce napište „dar pro kostel“. Na požádání Vám vystavíme potvrzení o daru, kvůli daňovým účelům.

 

  • Odpustky k řádovému jubileu premonstrátského řádu je možné získat ve všech kostelích a oratořích spravovaných premonstráty, to znamená: v bazilice na Svatém Kopečku a v kapli sester na Svatém Kopečku, v kostelích na Klášterním Hradisku a u nás ve Chválkovicích. Více informací najdete na nástěnce v předsíní kostela.

 

  • Odpustky k roku sv. Josefa - papež František 8. prosince vyhlásil zvláštní rok sv. Josefa, který potrvá do 8. prosince 2021. Příslušný dekret Apoštolské Penitenciárie stanovuje podmínky pro získání odpustků. Více informací najdete na nástěnce v předsíní kostela.

 

  • Farnost na Svatém Kopečku organizuje v sobotu 20. března 2021 jubilejní autobusovou pouť na Strahov. Na programu bude mše svatá u ostatků sv. Norberta, prohlídka baziliky, kláštera a knihovny, oběd bude zajištěn v klášterní restaurací, po obědě pojedeme do Úhonic na hrob P. Bernarda. Zájemci ať se hlásí v sakristii.

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Rok sv. Josefa

Papež František 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok sv. Josefa, který potrvá do 8. prosince 2021. Příslušný dekret Apoštolské penitenciárie stanovuje podmínky pro získání odpustků.

Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky. Dar plnomocných odpustků je rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.  

Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku.

Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března 2021 a 1. května 2021, ale také svátek Svaté rodiny (27.12.2020), 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.