Důležité oznámení

Svatodušní vigilie

V sobotu 30. května Vás zveme na oslavu vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého, vigilie s lucernariem začne ve 20:30 (nebude mše svatá v 19:00 hodin).  


Farní tábor

V sakristii jsou nachystané přihlášky na farní tábor, který letos proběhne v termínu 11.-18. července 2020 v Tísňavách u Valašské Bystřice. Konec přihlašování je v neděli 7. června. Pro více informací se obraťte na Kateřinu Utíkalovou nebo Jakuba Šálka.


Pořad bohoslužeb na červen


Všechny mše svaté budou v bazilice.

Pondělí   9:00

Úterý      9:00

Středa    9:00 (od 19:00 do 20:00 adorace)

Čtvrtek   9:00

Pátek      9:00, 19:00 (po večerní mše svaté půlhodinová adorace, na 1. pátek v měsíci hodinová adorace)

Sobota    9:00, 19:00 (mše svatá s nedělní platnosti)

Neděle    7:30, 10:00, 15:00

 

Pozor, změna!

Je změněn čas páteční večerní mše svaté z 18:00 na 19:00 hodinu. V sobotu je nově mše svatá i večer od 19:00 hodin a je z nedělní platnosti.


Kázání a pozdrav o. Klementa

Milí bratři a sestry.

Srdečně Vás zdravím, jsem v duchu s Vámi a děkuji za Vaše modlitby, které jste za mě k Pánu vysílali.

Nyní se chci s Vámi podělit o radost evangelia této neděle o vzkříšení Lazara, které si připomínáme krátce před oslavou zmrtvýchvstání samého Ježíše. Zde se zračí síla, láska a zázračná moc Ježíše, Božího Syna. Z této zprávy můžeme čerpat sílu a naději pro svůj vlastní život. K sestrám naplněným zármutkem nad bratrovou smrtí přichází náhle Ježíš jako nositel veliké útěchy. Marta mu běžela naproti, Marie zůstala doma. Pro obě ale znamenala jejich přítomnost velkou posilu a velké světlo. Marta hned projevila svou víru a jistotu!Vím, že můj bratr vstane v poslední den.“ Za to se jí dostalo ujištění: „já jsem vzkříšení a život a každý, kdo ve mně věří, i kdyby umřel, bude žít a každý, kdo žije s vírou ve mně, neumře navěky.“ Marta tím nebyla překvapená, protože měla pevnou víru v Krista. Stejně jako Marie, která si při jedné návštěvě k němu sedla a pozorně naslouchala jeho slovům.

Také my, ať už budeme mít jakékoliv obtíže nebo trápení, vybavme si v mysli jakoukoliv větu z evangelia. Třeba: „Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ Anebo: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, bude mít věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.“ Vyslovte to třeba nahlas! Nebojte se, on to uslyší, neboť je přítomen, i když neviditelně přichází, aby nám pomáhal a i pro nás platí jeho slovo „Pojď ven!“ Ven z hříchu, zármutku, bezmoci a beznaděje. Snažme se tedy o plné a vědomé bytostné spojení s Pánem Ježíšem. Posílí nás to v životním postoji vždy a zvlášť v této těžké a vážné době.   

Přeji Vám ze srdce, abyste stáli pevně při sobě (nejen v kostele) a měli skálopevnou víru jako sestry Lazarovy.

Na vás stále vzpomíná a na Svatém Kopečku v duchu dlí

otec Klement.

 

OPRAVY 2018-20

Vážení návštěvníci,

naše bazilika Navštívení Panny Marie prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která by měla trvat pravděpodobně do poloviny roku 2020. Během oprav je kostel přístupný, z velké části interiéru bylo už odstraněno lešení. Pravidelné bohoslužby od pondělí do soboty až do velikonočních svátku 2020 probíhají v kapli sv. Norberta u sester premonstrátek. Slavnostní a nedělní bohoslužby jsou slouženy v bazilice. Těšíme se s Vámi na výsledek oprav a děkujeme za pochopení. Více ve fotogalerii.

P. Stanislav Boguslaw Surma, O.Praem., administrátor farnosti

  .  

Informace o projektu obnovy baziliky a přílehlého areálu naleznete ZDE .

 

Základní informace

Bazilika byla stavěna především jako místo pro duchovní usebrání, modlitbu a naslouchání Bohu. Toto poslání chrám nikdy nesmí ztratit. Našimi předky byl nicméně vyzdoben mnoha uměleckými skvosty, které potěší toho, kdo se kráse otevře, a které i dnes lákají mnohé návštěvníky. Tyto dvě skutečnosti jdou do jisté míry proti sobě. Proto se snažíme o kompromis. Kostel je zpřístupněn, přednost v něm však mají jednoznačně bohoslužby, ať už pravidelné nebo neočekávané (např. poutníků). Viz Kalendář akcí v bazilice.

Poutníci:

Skupiny poutníků si mohou s dostatečným předstihem (alespoň týden předem) rezervovat dobu konání vlastní bohoslužby či prohlídky telefonicky nebo elektronickou poštou na adrese farnosti. V sakristii, v muzeu Matice svatokopecké a na faře je možné zakoupit tištěného průvodce chrámem; cena činí 30Kč/1€.

Svátosti:

Ke svátosti smíření je možno přistoupit půl hodiny před každou mší svatou či po domluvě kdykoliv (nestihnou-li se v neděli mezi mšemi sv. vyzpovídat všichni a lze-li to personálně zvládnout, zpovídá se i po začátku mše svaté).
Zájemci o křest dítěte se musejí domluvit s některým z kněží (po mši svaté, telefonicky, e-mailem) na termínu a způsobu přípravy.
Snoubenci, plánující uzavřít na Svatém Kopečku manželství, si musejí sjednat schůzku přímo s panem farářem (P. Stanislav Surma, tel.: 603869104) - nejpozději 6 měsíců před plánovaným sňatkem. Před začátkem přípravy na faře je nutné absolvovat program přípravy na manželství na Centru pro rodinný život (www.rodinnyzivot.cz).

Bazilika Navštívení Panny Marie

Nacházíte se na stránkách poutní baziliky Panny Marie na Svatém Kopečku. Toto místo se nachází asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. Již zdaleka tento architektonický klenot upoutá svou smělou stavbou tyčící se do krajiny na vrchu nad Olomoucí a jakoby ukazující směr těm, kteří hledají Toho, který zná všechny naše radosti i trápení.

Rytina podle kresby Antonína M. Lubinského z roku 1679, zachycující podobu původní poutní kaple

Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Jméno, které bude navždycky spojováno se Svatým Kopečkem, je Jan Andrýsek, který na základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce. Již záhy bylo toto místo svědkem vyslyšení modliteb a trápení lidí, kteří je sem přicházeli ve víře odevzdat. Mnohá jsou dokumentována, ale naprostá většina zřejmě zůstává skryta. V průběhu dějin věhlas zdejšího místa stoupal a časem byla Panna Maria na Svatém Kopečku vzývána a uctívána jako Královna Moravy.

Samozřejmě, že toto místo bylo pevně spojeno s osudem své země a tak bylo svědkem obléhání Olomouce Švédy, rozkvětu na přelomu 17. a 18. století a bolestně se ho dotklo zrušení mateřského kláštera Hradisko na pokraji Olomouce koncem 18. století. Roku 1785 se toto místo stává farností zahrnující do své péče obce Samotišky, Droždín, Radíkov, Lošov a Posluchov. Pohnutá doba 19. století přinesla Svatému Kopečku návrat duchovní správy premonstrátského řádu, nyní však již z pražského Strahova. Doba obou světových válek ve 20. století si vybrala svou daň těžkým poškozením stavby v roce 1